بیشتر اوکراین ، بزرگترین کشور اروپا پس از روسیه ، متشکل از جلگه ها (استپها) است که فلاتهای پست و آبگیرها آن را قطع میکند. این کشور، از جلگه های مسطح – باتلاق – جنگل استپهای فاقد درخت و نواحی مرزی کوهستانی تشکیل شده است. 65درصدوسعت اوکراین را خاک سیاه، می پوشاند که بهترین خاک، جهت کشاورزی است. در شمال بخشی از ماندابهای پریپت و در کنار دریای سیاه و دریای آزوف زمین پست ساحلی جای دارد. مرکز اوکراین متشکل است از زمین پست دنپر و فلات دنپر ، گسترده ترین زمین مرتفع د راین جمهوری میباشد. شرق اوکراین متشکل است از دره دن و بخشی از زمین مرتفع روسیه مرکزی است. متنوع ترین مناظر در غرب کشور است، جایی که زمینهای پست به داخل مجارستان گسترده است و کوههای کارپات که بیش از 200 متر ارتفاع دارد. شبه جزیره کریمه متشکل از رشته کوهها و درههای حاصلخیز موازی است.